תכנית מתאר, עין מאהל

תוכנית ג/ 7609

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, עין מאהל
מספר: ג/ 7609
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודו
שטחים בתחום הישוב.
ב. להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.
ג. להתאים את מערכת הדרכים בהתאם ובהתחשב במצב השטח.
ד. קביעת הנחיות ברורות לגבי רישוי מבנים קיימים
שאינם שומרים על מרווחים חוקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק
16936חלק
16937חלק
16938כל הגוש
16939חלק
16940כל הגוש
16941חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2350מושב צוריאלשינוי
תוכניתג/ 3739שנוי יעוד לאזור צבורי -עין מאהלשינוי
תוכניתג/ 4729שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 4148שינוי יעוד וחלוקת מגרשיםשינוי
תוכניתג/ 4397שנוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 1355עין מאהלשינוי
תוכניתג/ 5573שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 4021חלוקת שטחים לבניה, עין מאהלשינוי
תוכניתג/ 5711שינוי יעוד למגורים - עין מאהלשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1996.
פרסום לאישור ברשומות11/08/1996תאריך פרסום: 11/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4435. עמוד: 4374. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/1995
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1994תאריך פרסום: 12/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4222. עמוד: 3793. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1992
קבלת תכנית25/12/1991