תכנית מתאר, ריינה

תוכנית ג/ 5249

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, ריינה
מספר: ג/ 5249
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת גבולות תכנית המתאר.
קביעת יעודים והגבלות בניה בשטחים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק
17513חלק
17514חלק
17519חלק
17520כל הגוש
17521חלק
17522חלק
17523חלק
17524כל הגוש
17525חלק
17526חלק
17528חלק
17529חלק
17530חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/02/1993תאריך פרסום: 25/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4088. עמוד: 1855. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/02/1993
פרסום לאישור בעיתונים18/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1989תאריך פרסום: 31/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3662. עמוד: 999. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1989.
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1985
קבלת תכנית08/01/1985