תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף

תוכנית ג/ 14873

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף
מספר: ג/ 14873
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עריכת תכנית עדכנית לקיבוץ הרדוף בתחום התכניות המאושרות.
ב. תכנון מחודש של אזור המגורים הקיים בקיבוץ.
ג. הסדרת מוסדות ציבור בישוב.
ד. הסדרת אזור המגורים.
ה. הקמת ופיתוח של אזור המלונאות והנופש.
ו. הסדרת אזור ספורט ומשק חי.
ז. הסדרת שטח תעסוקה חקלאית ומבני משק.
ח. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח, ע"מן לאפשר הוצאות היתרי בניה ע"פ סעיף 145 ז' לחוק.

עיקרי ההוראות:
ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח הישוב הקיים.
חלוקה למגרשי בניה.
הסדרת השטחים למלאכה ותעסוקה.
הגדרת שטח למגורי חברים ושירותי קהילה.
הגדרת איחוד וחלוקה בהסכמה.
הגדרת שטח לאזור מלונאות ונופש.
הגדרת שטח למוסדות חינוך ותרבות אזוריים,מבני ציבור , מוסדות הישוב.
הגדרת שטחים פתוחים פרטיים וציבוריים.
פריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחי היעודים שנוספו.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה-קביעת / הגדלת: צפיפות, מרווחי בניה,גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים והתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהרדוףהרדוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10317חלק12-13
10347חלק13-4, 7, 59
10348חלק1, 62-5
10349חלק2-3, 71, 4-5
10350חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4560. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3914. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/01/2005
קבלת תכנית29/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה