תכנית מתאר

תוכנית 6/ 02/ 221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר
מספר: 6/ 02/ 221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח למשבצת חקלאית ומושב עובדים באזור חולות זיקים. 8000 דונם,חולות זיקים,מ.א. חוף אשקלון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה

תיאור המיקום:
נתיב העשרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1284חלק1
1422חלק52
1430חלק65
1432חלק25
1776חלק24
1777חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית02/07/1980