תכנית רכסים גבעה ב' - מדרון דרומי

תוכנית זב/ 32/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית רכסים גבעה ב' - מדרון דרומי
מספר: זב/ 32/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר פתוח ובנין של שכונה מגורים בשטח התכנית.
ב. לקבוע את רשת הדרכים ואת האתרים לשטחים ציבוריים
פתוחים ולבנינים צבוריים בשטח התכנית.
ג. לחלק את הקרקע לחלקות בהתאם למסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלרכסיםרכסים

תיאור המיקום:
ישוב: רכסים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10393חלק6
11134חלק16
11145חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 7גבעה 2 - רכסיםשינוי
תוכניתזב/ 8כביש גישה לגבעה 2 - רכסים כפר חסידיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1974תאריך פרסום: 28/04/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2004. עמוד: 1316. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/1973
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. עמוד: 1632. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1972
קבלת תכנית19/09/1972