תכנית שיכונים ציבוריים - תרש"צ 4/13/11 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית שיכונים ציבוריים - תרש"צ 4/13/11 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי",
לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין
בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק91-93, 95-10194
39576חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 15יעוד שטח לבית מגורים - מרכז קהילתי ושצ"פ - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 21מרכז מסחרי - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית10/04/1983