תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור

תוכנית ג/ 17029

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור
מספר: ג/ 17029
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות וזכויות בניה בייעודי הקרקע המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית ג/ 3304 .

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה בייעודי הקרקע המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית ג/ 3304 .
קביעת תכליות בייעודי הקרקע המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית ג/ 3304 .
קביעת תנאים והנחיות להכנת בקשות להיתרי בניה.
קביעת תנאים והנחיות לחלוקת מגרשי בניה .
קביעת זכויות ביעודים השונים לרבות מספר יחידות הדיור באזור ילדים.
הוראות תכנית זו לא יחולו על גוש 18909 חלקה 15 (בעלות פרטית).
הוראות תכנית זו לא יחולו על גוש 18910 חלקה 20 (בעלות פרטית).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק2-3, 8, 25-261, 6-7, 9-15, 19, 22-24, 27, 31, 33, 46
18910חלק15, 20-21, 29
18938חלק16-17, 23-24, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורכפיפות
תוכניתג/ 16780כלבית כישורית, כישוריתכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/09/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1636. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/06/2007
קבלת תכנית15/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה