תכניתמפורטת לצורכי רישום - הסוללים והסביבה

תוכנית משצ/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכניתמפורטת לצורכי רישום - הסוללים והסביבה
מספר: משצ/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום קיבוץ הסוללים והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט.

ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.

ג. קביעת יעודים ואזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהסוללים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10488חלק
17580חלק
17582חלק
17584חלק
17585חלק
17586חלק
17587כל הגוש
17588חלק
17589חלק
17590חלק
17591חלק
17593כל הגוש
17594חלק
17597חלק
17598חלק
17630חלק
17632חלק
17633חלק
17634חלק
17635חלק
17636חלק
17637חלק
17640חלק
17649חלק
17650חלק
17651חלק
17654חלק
17655חלק
17658חלק
17661חלק
17662חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/07/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
קבלת תכנית10/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116201/07/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006