תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1

תוכנית נת/ 100/ ש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1
מספר: נת/ 100/ ש/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה בתחומי התכנית שתכליתן הורדת צפיפות הבניה , הסדרתהשימושים המעורבים באזורים המסחריים והסדרת שימושי מבני העזר (מחסנים, מרתפים, וכו') וקביעת כללים לנושאי חניה בשילוב עם אלה שנקבעו בתכנית מס' נת/7/400 ובתקנות התכנון והבניה 1983, שינוי לתכניות מס' נת/100 (1936) ומס' נת/100 (1973), ביטול הפקדת תכנית מס' נת/100/ש/1 (1985) כפי שפורסמה בילקוט הפרסומים מיום 29.3.1985.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8228חלק1-127
8229חלק1-5, 7, 9, 16, 44, 50, 66, 68, 71, 78-79
8230חלק1-275
8231חלק1-272
8232חלק16, 23-24, 26-108, 117-138, 141-169, 171-188, 190-191, 193-210, 212-216
8233חלק1-385
8238חלק1-346
8240חלק1-120
8241חלק1-109
8242חלק1-224
8244חלק1-251
8245חלק1-200
8246חלק1-95
8247חלק1-149
8248חלק1-144
8249חלק1-106
8250חלק1-122
8251חלק
8252חלק1-93
8253חלק
8254חלק
8255חלק
8256חלק
8257חלק
8258חלק
8259חלק
8260חלק
8261חלק
8262חלק
8263חלק
8264חלק
8265חלק
8266חלק
8267חלק1-342, 391, 423, 940
8268חלק
8269חלק
8270חלק
8271חלק
8272חלק
8273חלק
8274חלק
8275חלק
8285חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/1987תאריך פרסום: 14/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3459. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות03/10/1985תאריך פרסום: 03/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3255. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית02/10/1985