תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר

תוכנית ג/ 14304

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
מספר: ג/ 14304
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת לגוש יישובי חבר על מנת להסדיר את השימושים הקיימים והעתידים.
ב. שימור הצביון החקלאי - כפרי של היישובים.
ג. קביעת שטחים ועקרונות להרחבת היישובים.
ד. הסדרת זכויות בניה למבנים בחלקות א' בנחלות ביישובי גוש חבר.
ה. קביעת כללים למניעת פגיעה באיכות הסביבה כתוצאה מהשימושים השונים במבנים החקלאיים ומניעת מטרדים סביבתיים העשויים להיוצר עקב הקמת המבנים החקלאים ןעקב פעילותם השוטפת בקרבה לשימושי קרקע אחרים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית לגבי צפיפות בנייה, הוראות איכות הסביבה ותשתיות והוראות נוספות.
ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת לגבי נחלות המושבים, הכבישים והתשתיות .
ד. קביעת הוראות ברמה מתארית מקומית לגבי שטחים להרחבת הישובים.
ה. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.
ו. קביעת הוראות לישום התכנית.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
צפוןהגלבועהגילבועברק
צפוןהגלבועהגילבועאדירים
צפוןהגלבועהגילבועדבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20765חלק2-31, 4
20766חלק1-11, 13-38, 48, 53-54, 56-68, 71-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 114-11512
20767חלק1, 19, 21, 34-35
20768חלק6-19, 26-27, 30, 33-39, 42-62, 64, 71-73, 76, 78-79, 85, 97, 103, 106, 120-132, 138-141, 143, 145, 147, 14970, 117
20769חלק6-72, 5, 8
20770חלק11-71, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 113, 115
20771חלק111-2, 10, 12
20776חלק5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4588. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח24/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2003
קבלת תכנית09/11/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה