תל מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תל מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד חלק מחלקה 47 בגוש 7792 מחקלאי לאיזור למבני ציבור ולאחדו עם שטח בית הספר הקיים, כדי לאפשר את הרחבתו. ב. לשנות יעוד חלק מחלקה 25 בגוש 7792 מדרך ("מרטוקה") לאיזור למבני ציבור ולאחדו עם שטח בית הספר הקיים. ג. להרחיב דרך קיימת. ד. לאחד חלקה 24 בגוש 7792 עם חלק מחלקה 11 בגוש 7800 וחלקים מחלקות 86,145,146,ו-84 למגרש אחד המיועד לבית ספר. ה. לקבוע שימושים והוראות בניה וקווי בנין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק9, 24-25, 47
7800חלק11, 84, 86, 145-146
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1984תאריך פרסום: 26/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3089. שנה עברית: התשמד .