תלמי יפה - הרחבה ב'

תוכנית 6/ 03/ 123/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תלמי יפה - הרחבה ב'
מספר: 6/ 03/ 123/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים ע"י חלוקת שטח מגורים מאושר ויצירת 69 מגרשי מגורים, וכן מערכת תנועה המאפשרת בעתיד הרחבה ופיתוח של המושב להיקף כולל של 350 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית מאזור מגורים א', שטח ציבורי פתוח, מבני משק, דרך מאושרת ומוצעת ושטח חקלאי במצב מאושר, לייעודים הבאים: מגורים א-2, שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור, דרך ודרך משולבת.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת הנחיות והוראות, מגבלות וזכויות בניה.
ד. הרחבת והתוויית דרכים.
ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל גז וכו'.
ו. קביעת התניות לביצוע.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון
קואורדינטה X - 163250E
קואורדינטה Y 614000 N

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2581חלק16
2582חלק2, 9-103, 7-8, 11-12, 15, 20-21, 27-29
2583חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפהשינוי
תוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3659. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות14/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3826. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2007
קבלת תכנית08/02/2007