תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה

תוכנית תמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה
מספר: תמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסטת מיקום תחנת הגז ברמת חובב והצנרת הנלווית אליה ושינוי תחום הקו הכחול בקטע זה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור מפעלי תעשיה מישור רתם ורמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 3979. שנה עברית: התשסח .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית19/06/2008תאריך ישיבה: 19/06/2008. מס' ישיבה: 3626. מס' ישיבה: 3626.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/06/2008
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/04/2008
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א18/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2008. עיתון: מעריב.
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. עמוד: 1932. שנה עברית: התשסח .
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות01/01/2008