תספת יחידות דיור מוגן לקשישים במבנה נוסף,הריסת מבנה קיים המשמש כאולם רב תכליתי

תוכנית לה/ 200/ 2/ 1/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תספת יחידות דיור מוגן לקשישים במבנה נוסף,הריסת מבנה קיים המשמש כאולם רב תכליתי
מספר: לה/ 200/ 2/ 1/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 72 יחידות דיור מוגן לקשישים במבנה נוסף. סך כל יח"ד בתחום התכנית 126 + דירת אם הבית.
ב. הריסת מבנה קיים המשמש כאולם רב תכליתי.
ג. קביעת זכויות בניה לתוספת בת 10 קומות (+ קומת גג) הצמודה למבנה קים בן 10 קומות (+קומות גג) .
ד. קביעת זכויות בניה למבנה נפרד של טרנספורמטור גנרטור וחדר טכני בקומת מרתף בקו בניין 0.
ה. קביעת זכויות בניה למבנה נפרד של חדר אשפה בקומת הקרקע בקו בניין בניין 0
ו. תוספת מקומות חניה.
ז. שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4354חלק21, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתלה/ 200/ 2/ בחילופי שטח מגורים מיוחד ושטח ציבורי פתוח,שינוי מגרש מגורים מיוחד,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/09/2004
קבלת תכנית29/05/2004