תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במועצה אזורית באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במועצה אזורית באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימושים לא חקלאיים בתחום חלקה א' בנחלה.
וקביעת מגבלות על שימושים אלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2006
קבלת תכנית21/03/2006