תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה

תוכנית 30/ 02/ 284

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה
מספר: 30/ 02/ 284
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שימושים לתעסוקה לא חקלאית מותרת בחלקות א' בנחלות במושבים, וזאת ע"י:
א. הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלות המושבים וקביעת הנחיות לשימושים. תוך צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים.
ב. שמירת האופי הכפרי חקלאי של המושב תוך הבטחת המשך השימושים החקלאיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
מושבי הערבה התיכונה בהתאם למסומן בתשריט.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
39044חלק1
39052חלק2
39061חלק8
39062חלק1
39082חלק3
39083חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ מק/ 3006מושב עין יהבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/02/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2228. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/06/2002
קבלת תכנית20/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה