תעשיה בשמת טבעון

תוכנית ג/ 3041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תעשיה בשמת טבעון
מספר: ג/ 3041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לתעשיה במקום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12181חלק1, 202-203
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/1979תאריך פרסום: 16/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2559. עמוד: 2035. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1978
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1978תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1978.
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1978תאריך פרסום: 13/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2430. עמוד: 1593. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1977
קבלת תכנית23/08/1977