תעשיה -שילת

תוכנית גז/ 159/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תעשיה -שילת
מספר: גז/ 159/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת 47 מגרשים לתעשייה מלאכה ושירותים אחרים.
2. הרחבת אזור התעשייה של מושב שילת ע"י הטיית חלק
מאזור התעשייה הקיים שהופקע, לכביש אזורי תוך כדי
שינוי יעוד, מחקלאי, תירות, ספורט, ודרכים, לשטח
לתעשיה, מלאכה, מסחר, שפ"פ, דרכים וחניות.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה, לפי תכנית מדידה ע"י מודד]
מוסמך.
4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
5. על פי חוק העתיקות, המרת שטח תיירות ועתיקות
בגוש 5635 חלקה 4, לכביש על גבול אזור התעשייה.
השטח הוא פס צר שבסיסו האחד ברוחב 15 מ' והשני
ברוחב 2 מ'. הרחבת הכביש הרחבת הכביש בשטח של
650 מ"ר לאורך 220 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
ישוב: שילת
מושב תעשייתי (כפ"ת)
פירוט גושים וחלקות:
א. חלקי גוש 5635 חלקי חלקה: 4
ב. חלקי גוש 5336 חלקי חלקה: 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5336חלק5
5635חלק4
5637חלק1, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 13. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 68. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה17/01/1996
קבלת תכנית03/12/1995