תצפית השלום- אזור השחמון אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תצפית השלום- אזור השחמון אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב לתיירות ומסחר.
ב. שינויים ביעודי הקרקע מאזור בעל יעוד שאינו מוגדר ודרכים לאזורים שונים : אזור משולב לתיירות ולמסחר, דרכים, אזור לשימור נוף/ עבודות הגנה וניקוז בסמוך לדרך מס' 12 ושטח ציבורי פתוח.
ג. חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. קביעת שטחי בניה מירביים של 2,046.20 מ"ר, מתוכם 1495.3 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת מגבלות גובה, קווי בנין ומספר קומות.
ו. פינוי מבנים אשר מסומנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
תצפית השלום אילת
דרך יותם נ.צ. מרכזי 192400,384900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40076חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4862. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/08/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2412. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/02/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית24/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית30/07/2001