תקנון הגדלת אחוזי הבניה עבור שטח עיקרי ושטחי שרות במגרשים המיועדים לבניני צבור

תוכנית אל/ 195/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תקנון הגדלת אחוזי הבניה עבור שטח עיקרי ושטחי שרות במגרשים המיועדים לבניני צבור
מספר: אל/ 195/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אחוזי הבנייה עבור שטח עיקרי ושטחי שירות
במגרשים המיועדים לבניית בנייני ציבור.
2. קביעת שימושים מותרים במגרשים הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק40-46
5456חלק33-37
5457חלק53-64
5458חלק26-28
5459חלק21-24
5755חלק52-59
5756חלק46-52
5757חלק17-24
5758חלק51-66
5760חלק24-27
5761חלק30-38
5763חלק46-49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
תוכניתגז/ 195/ 6פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3031. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית18/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3905. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002