תראבין שלב ד' 1

תוכנית 28/ 03/ 705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תראבין שלב ד' 1
מספר: 28/ 03/ 705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 32 מגרשים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד של מ''שטח חקלאי'' ל-''מגורים א''', ''מבנים ומוסדות ציבור'', ''דרך מוצעת'', ''חניון'', ''שצ''פ'', ''שביל'', ''קרקע חקלאית''.
2. שינוי יעוד מ''שטח חקלאי חלה א''' ל- ''שצ''פ''.
3. שינוי יעוד מ''שצ''פ ל''דרך מוצעת'', ''שביל'', ''קרקע חקלאית''.
4. שינוי יעוד מ''דרך מאושרת'' ל''שצ''פ'' ו''שביל''.
5. קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
6. קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח ולהקמת תשתיות.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.
9. איחוד וחלוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמה
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100229חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
קבלת תכנית19/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח31902/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011