ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"ז

תוכנית 7/ 03/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"ז
מספר: 7/ 03/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
א. לא יוקם יותר מבניין מגורים אחר בכל מגרש באזור החקלאי ובאזור משקי עזר.
ב. קביעת מיקומם של בניינים ומבנים לסוגיהם טעונה אישור הועדה המקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/1954תאריך פרסום: 26/07/1954. מס' ילקוט פרסומים: 362. עמוד: 1452. שנה עברית: התשיד .
פרסום להפקדה ברשומות08/04/1954תאריך פרסום: 08/04/1954. מס' ילקוט פרסומים: 341. עמוד: 842. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית10/02/1954