(בר) בניה

תוכנית משמ/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: (בר) בניה
מספר: משמ/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הכנת תכנית מפורטת לצורכי רישום מושב בניה בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב.ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש. ג.קביעת ייעודים ואזורים. ד.התווית דרכים חדשות. ה.ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצורכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4989חלק12-20, 28, 30, 34-35, 38-39
4993חלק24, 26-40, 58-60, 65-82, 86
5020חלק2-15, 27-39, 42-46, 48-98, 100-174
5021חלק2-14, 16-18
5022חלק2
5135חלק21-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5137. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5137. שנה עברית: התשסג .
קבלת תכנית10/02/2003