(זב / 1) - שער העמקים והסביבה

תוכנית משח/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: (זב / 1) - שער העמקים והסביבה
מספר: משח/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רשום אדמות קבוץ שער העמקים והסביבה בספרי
המקרקעין, לפי התשריט.
ב. ביטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים. והפתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד.
ו. שנוי ובטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןשער העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: שער העמקים
והסביבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10478חלק
10479חלק
10482כל הגוש
10485כל הגוש
10486חלק
10487כל הגוש
11133חלק
11149חלק
11150כל הגוש
11151כל הגוש
11385חלק
11386כל הגוש
11389חלק
11390חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 1/ אאזור תעשיה, שער העמקיםשינוי
תוכניתזב/ 1משק - שער העמקיםשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/09/1985תאריך פרסום: 15/09/1985. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות23/05/1985תאריך פרסום: 23/05/1985. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית23/01/1985