(חכ / 5) - נחשולים

תוכנית משח/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: (חכ / 5) - נחשולים
מספר: משח/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רשום אדמות קבוץ נחשולים בספרי המקרקעין, לפי
התשריט.
ב. ביטול גושים קיימים ובטול ואחוד חלקות קיימות
וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול מקרקעי ייעוד.
ו. שנוי ובטול כל תוכנית קודמת בכל הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנחשולים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10931חלק
10932כל הגוש
10933חלק
10934חלק
10935חלק
10940חלק
10941חלק
10942כל הגוש
10943חלק
10944חלק
10962כל הגוש
10965חלק
10975חלק
10979חלק
10980חלק
10981חלק
10982חלק
10983חלק
10984חלק
10985כל הגוש
10986חלק
11781חלק
11789חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 97/ אנחשולים - מכרה כורכרשינוי
תוכניתחכ/ 5קיבוץ נחשוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/07/1985תאריך פרסום: 04/07/1985. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1985תאריך פרסום: 08/02/1985. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית22/11/1984