(מ / 5) - כפר פינס

תוכנית משח/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: (מ / 5) - כפר פינס
מספר: משח/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי אדמות כפר-פינס בספרי
המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרחם למקרקעי ציבור.
ו. שנוי תכנית גלילית 30 שינוי תכנית מתאר כרכור
ובטול כל תכנית קודמת בכל הנוגע.
ז. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים בעלי
מקצוע. לחלוקת השטח לצרכי רשום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר פינס

תיאור המיקום:
ישוב: כפר פינס

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10069חלק
10070חלק
10076חלק
12113חלק
12225חלק
12228חלק
12232חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 44הקצאת חלקה לבנינים צבוריים בכפר פינסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות06/06/1985תאריך פרסום: 06/06/1985. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית14/03/1985