.תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירות

תוכנית עח/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירות
מספר: עח/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירות בהתאם לחוק
התכנון והבניה תשכ"ה-1965,לרבות תקנותיו.
ב.שינוי תכנית מיתאר עח / -200עמק חפר ע"י שינוי יעו
ד חלקה 65 בגוש 8335 מאיזור חקלאי לאיזור חקלאי מיוח
ד החלקה מיועדת לשימוש חקלאי בלבד,כחלק מנחלה מפוצלת
ג.קביעת קו בנין צדדי למגורים לפי "איזורי מגורים"
בתכנית עח / 200 מפאת התנאים המיוחדים בתחום התכנית
ד.בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למ
צבהקיים והפתוח בעתיד.
ה.קידום פיתוח המושב תוך הקפדה על ייחודו החקלאי
והשיתופי
ו.ביטול ייעודי קרקע בתכניות מפורטות קודמות עח / 32
. עח / 34 ו-עח / 93 וקביעת ייעודי קרקע חדשים לרבות
שינויים אלה
ממשק ציבורי למבני ציבור ומשק חקלאי חלקות א',
למבני ציבור, ממבני ציבור למשק חקלאי חלקות א':
לציבורי ולמגורים בעלי מיקצוע:מפרטי פתוח למבני
ציבור ,ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות

תיאור המיקום:
ישוב: בית חרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8328חלק
8335חלק
8336חלק
8341כל הגוש
8342כל הגוש
8343חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית18/09/1980