.

תוכנית שד/ 918/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: שד/ 918/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שילוב הוראות תכנית מפורטת שד / 918, תכנית מפורטת
מש"מ מס' 101 על תיקוניהן והחלתן על הקרקעות
שבמשבצת הישוב עפ"י גבולות שבתשריט מש"מ מס' 101.
אין בתכנית זו כדי לשנות יעודי קרקע עפ"י כל תכנית
מאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4047חלק
4048חלק
4051חלק
4052חלק
4053חלק
4054חלק
4062חלק
5501חלק
5657חלק
5658חלק
5659חלק
5661כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2004
קבלת תכנית09/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401007/09/2004