.

תוכנית לד/ 8100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: לד/ 8100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד הקרקע מאיזור חקלאי, לאזורים בעלי
יעוד בהתאם למופיע בתשריט.
2.קביעת אזורי מגורים (לסוגיהם השונים) ושטחים
פרטיים פתוחים.
3.קביעת אזור למסחר ומשרדים.
4.קביעת שטחים לבנייני ציבור.
5.הקצאת מגרש מיוחד למסוף תחבורה ומסחר.
6.קביעת שטחי ספורט ושטחי ספורט משולבים בשב"צ.
7.קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
8.התויית דרכים ודרכים משולבות.
9. קביעת זכות מעבר לציבור בשטח התכנית.
10.קביעת קו בנין 75.0 מ' מציר כביש מס' 40 למגרשי
מסחר ומגורים.
11. קביעת מתחמים בתכנית לפי הפירוט הבא:
"מתחם דרומי": מסמכי תכנית זו כוללים הוראות
מפורטות, שניתן מכוחן לקבל היתר בנייה.
"מתחם צפוני": מסומן בקווקוו שחור אלכסוני.
מתחם לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן-החוק) - ללא
הסכמת הבעלים, אשר יש לערוך לגביו תכנית מפורטת
בליווי טבלאות איזון והקצאה בסמכות ועדה מקומית.
12.קביעת גבולות למגרשים.
13.קביעת תכליות ושמושים הוראות וזכויות בניה
לאזורים שבתכנית.
14.קביעת הוראות לאיכות הסביבה, לרבות מניעה והגנה
מפני רעש תחבורה כולל מדרך מס' 40 כפי סימונה
בתכנית זו ובתכנית מח/146.
15. קביעת נספחים מנחים לענין בינוי, שטחים ציבוריים,
חתכים, תנועה ותחבורה, פיתוח ונוף, ניקוז וביוב.
16. קביעת הוראות להכנת ניקוז והנחיות פיתוח לנחל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלודלודלוד

תיאור המיקום:
" אחיסמך הגדולה "
צפון:שכונת גני יער.
דרום:כביש הכניסה לרג"מ.
מזרח:נחל גזר .
מערב:כביש מס' 40.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4016חלק53, 56, 58-60, 67, 7062, 73-74
4761חלק1-4, 9, 12-136, 8, 10-11, 14, 19
4762חלק2-45
4764חלק30
5701חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 90שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1037. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2002. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/11/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2002
החלטה בדיון בוולק"ח01/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2526. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
קבלת תכנית08/01/1997