.

תוכנית עח/ מק/ 3/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ מק/ 3/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צד מערבי מ-3 מ' ל-1.86 - 1.88 מ'
לבניה קיימת. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (4)
לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שכונת צוקי ים במועצה איזורית עמק חפר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8327חלק205
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. שנה עברית: התשנט .