.

תוכנית עח/ מק/ 132/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ מק/ 132/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי מזרחי מ- 3.00 ל- 2.55 מ', לפי
המצב קיים בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א(א)
(4) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות

תיאור המיקום:
ישוב: בית חרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3841חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 163מושב הדר עם, מושב בית חרות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2000תאריך פרסום: 31/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4929. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס .