.

תוכנית עח/ מק/ 21/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ מק/ 21/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בנין לפי מצב קיים.
א.שינוי קו בנין צד דרומי מ-4 מ' ל-2.55 מ'
לבניה קיימת.
ב.שינוי קו בנין צד צפוני מ-4 מ' ל-3.15 לבניה
קיימת.
ג.שינוי קו בנין קדמי מערבי מ-10 מ' ל-9.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית ינאי
מגרש 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/1998תאריך פרסום: 19/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4630. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/03/1998
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1997תאריך פרסום: 06/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4541. שנה עברית: התשנז .