.

תוכנית עח/ 139/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ 139/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת המושב ב-74 יח"ד ע"י:
א.שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי - לאזור מגורים,
לשטח פרטי פתוח, לשטח למבני ציבור, לרחובות
משולבים ולדרכים וכן שינוי יעוד קרקע מדרך
מאושרת - לאזור מגורים.
ב.התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים מאושרות וביטול
קטע מדרך מאושרת.
ג.קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
ד.איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם
להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה (1965).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8311חלק1-5, 46, 49
8312חלק116-117, 119-122, 127-130114, 118, 126, 131, 137-138, 140
8314חלק29, 31-33, 38-39, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות20/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1999תאריך פרסום: 25/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4813. עמוד: 723. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1999
קבלת תכנית26/07/1998