.

תוכנית עח/ 82/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ 82/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת מסגרת תכנונית להקמת 150 חדרי מלון, 200
דירות נופש לאחסון מיוחד של בסיס BACK LEASE
ו-350 דירות נופש, לאחר הריסת מבני מלונאות
קיימים.
ב.ביטול דרך קיימת ושינוי יעוד מדרך לשצ"פ שישמש
לטיילת.
ג.קביעת הוראות, הגבלות והנחיות לבינוי ולפיתוח
השטח, והגדרת זכויות בניה, עפ"י תקנות התכנון
והבניה (חישוב שטחים).
ד.הוספת תכלית לחזית מסחרית לטיילת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת
גוש 10579 ח"ח ארעית 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10576חלק7
10579חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 82/ 1יעוד השטח להקמת בית מלוןשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/03/2004
קבלת תכנית29/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400301/03/2004