.

תוכנית עח/ 1/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ 1/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.חלוקת חלקה 164 - לשני מגרשי מגורים (2035 בשטח
של 500 מ"ר, ו-2036 - בשטח של 557 מ"ר) בהסכמת
בעל הקרקע, עם יחידת דיור אחת בכל מגרש.
ב.ביטול יעוד בנין להריסה שנקבע בהיתר בניה, מס'
920096.
ג.שינוי קווי בנין אחורי במגרש 2035 מ-7.0 מ' ל-
4.0 מ'.
ד.שינוי קו בנין במגרש 2036 :
בנין אחורי (לכוון הגן הלאומי) מ-7.0 מ' ל-5.57
קו בנין צדדי מזרחי מ-3.0 מ' ל-2.70 מ'.
ה.אישור בניית 65.44 מ"ר לשטחי שירות במגרש 2036
מתוכם 60.44 מ"ר במרתף, בהתאם למצב קיים. שטחי
השירות במגרש 2035 יהיו לפי הוראות תכנית זו.
ו.קביעת הוראות בדבר רישום זיקת הנאה למעבר ממגרש
2035 למגרש 2036.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופית

תיאור המיקום:
ישוב: חופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק164
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 5חופיתשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 223. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/08/2001
החלטה בדיון באישור תכנית25/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3323. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה11/05/1998
קבלת תכנית15/01/1998