.

תוכנית נת/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: נת/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי",לבצוע פעולות
מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבצלת השרון

תיאור המיקום:
ישוב: חבצלת השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8315חלק5, 54, 59
8322חלק1-2, 4, 7-22, 37, 49
8323חלק38, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1947תאריך פרסום: 03/07/1947. שנה עברית: התשז .
קבלת תכנית03/07/1947