.

תוכנית צש/ מק/ 9/ 21/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ מק/ 9/ 21/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש 2056 לשני מגרשים:
א. 2056 (3) בשטח 561 מ"ר.
ב. 2056 (4) בשטח 1691 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין שריד

תיאור המיקום:
ישוב: עין שריד
מגרש 2056.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 9/ 21/ 9מתאר עין שריד. תכנית מס' צש/9/21/9שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/03/1999