.

תוכנית צש/ מק/ 9/ 21/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ מק/ 9/ 21/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים, חלוקת חלקות 1, 45 ו - 48 לחלקי חלקות ואיחוד חלק מכל אחת מהן עם חלקות 46, 47, ליצירת 3 מגרשי מגורים חדשים כדלקמן:
מגרש 3001 - מגורים א' לבנית בית דו משפחתי
מגרש 3002 - מגורים א' לבנית בית חד משפחתי.
מגרש 3003 - מגורים א' לבנית בית דו משפחתי.
עפ"י סעיף 62 א. (א) (1) לחוק.
ב.תוספת 2 יח"ד חדשות, ללא הגדלת סך כל השטחים, ע"י:
1. הפיכת חלקה 47 בתוספת חלק מחלקה 1/1 מחלקה חד משפחתית ודרך למגרש דו משפחתי שיקרא 3003.
2. קביעת חלקי חלקה מס' 1/1 וחלק מחלקה מס' 46, למגרש חד משפחתי מס' 3002 כל אלו עפ"י סעיף 62 א. (א)(8) בחוק.
ג.הגדרת זכויות בניה לכל המגרשים שבתכנית ללא שינוי בשטח הכולל המותר לבניה בכל יעודי הקרקע. (עפ"י סעיף 62 א.(א) (6) לחוק).
ד.קביעת זכויות בניה למגרש המגורים החדש מגרש 3002, (ללא תוספת שטחי בניה).
ה.שינוי קו בנין אחורי למגרש 3003 חדשה, מ-6 מ' ל-3 מ' עפ"י מצב קיים. (עפ"י סעיף 62 א. (א) (5) לחוק, (ללא תוספת שטחי בניה).
ו.שינוי שטח מינימלי המותר לבניה למגרש חד משפחתי
מ-450 מ"ר ל-490 מ"ר, עפ"י סעיף 62 א(א)(7) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין שריד

תיאור המיקום:
ישוב: עין שריד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8808חלק46-471, 45, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 9/ 21/ 9מתאר עין שריד. תכנית מס' צש/9/21/9שינוי
תוכניתצש/ 9/ 21/ 18.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2007תאריך פרסום: 15/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5649. עמוד: 2279. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72128/01/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35801/12/2003