.

תוכנית צש/ 19/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ 19/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע תנאים לבנית חממות ולשנות בהתאם לכך את
הוראות התכנית המפורטת מס' צש / 19 / 4 (להלן התכנית
הראשית), אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס' 1636 מיום 18.06.70 של שינו
ייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800כל הגוש
7801כל הגוש
7809כל הגוש
7812כל הגוש
7817כל הגוש
7820כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/04/1974תאריך פרסום: 08/04/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1999. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית07/12/1973