.

תוכנית בר/ 115/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ 115/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי קרקע חקלאית לקרקע לבניית מגורים.
ב. תוספת 120 יח"ד צמודי קרקע.
ג. התווית דרכים חדשות וחניות כמסומן בתשריט.
ד. איחוד וחלוקה של המגרשים הנמצאים במסגרת התכנית.
ה. קביעת זכויות בניה והתניות.
ו. הסדר קרקע (גושים וחלקות) למטרות פרצלציה ורישום.
ז. הזזת תעלת ניקוז כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר גלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
197חלק48-49
463חלק22-23, 36
464חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3047. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1998.
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 14. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 26/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/04/1997
קבלת תכנית08/04/1997