.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכוני תחום בין הצ / במ / 5 / 1 / 302
ו-הצ / במ / 5 / 1 / 193 ע"י:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותם בפרק ג'
סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל
של כל יעוד קרקע.
2. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
עיצוב אדריכלים.
3. הגדלת מספר יחידות הדיור, מ- 4 ל- 5, ללא הגדלת
סך כל השטחים למטרות עיקריות ושירות, ובלבד
שמוסדות הציבור והתשתיות, הכלולים בתכנית,
נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר היחידות.
4. קביעת קווי בנין בהתאם לתשריט ולמגרש 2011 1.0 מ'
לשטח עיקרי , 0 לשטחי שרות, לחדר מדרגות ולקומה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790חלק9, 13, 19-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 302תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 218. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות27/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1460. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2000
קבלת תכנית29/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200302427/07/2003