.

תוכנית ק/ מק/ 3222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: ק/ מק/ 3222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת קוי בנין לפי המצב הקיים.
2.קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא
מגרש 53.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8893חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ מק/ 1005/ אתכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות27/10/1998תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. שנה עברית: התשנט .