.

תוכנית ק/ 1009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ 1009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ג1 ,
לשטחים צבוריים פתוחים ולשטחים לבניני צבור.
2. שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים ג' 1.
3. שינוי יעוד אזור מגורים ג' לשטח צבורי פתוח
ולשטח לבניני צבור.
4. שינוי יעוד שטח צבורי פתוח לאזור מגורים ג'.
5. בטול דרך וקביעת דרכים ודרכים משולבות.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה באזורים השונים.
7. קביעת שטח לאחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים,
וחלוקתו לשלשה אזורי אחוד וחלוקה נפרדים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8887חלק60-62
8888חלק1, 36
8889חלק1, 8, 16, 8476, 82, 85
8891חלק21-23, 25, 39-40, 42-44, 49, 51-52, 57, 63-6716, 20, 24, 26-27, 41, 50, 56, 58, 62
8893חלק7-9, 21, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1005שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוחשינוי
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית04/11/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות02/09/2007
הוגשו התנגדויות18/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3352. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית18/06/1996