.

תוכנית ק/ 3036/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ 3036/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.לקבוע מגרשי בניה למגורים.
2.לקבוע אזור מסחרי .
3.לקבוע שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים.
4.לקבוע רשת דרכים ושבילים.
5.לקבוע תקנות בניה.
6. שינוי קו בניין בכביש מס' 531 ל 40 מ' מציר הדרך.
7. שינוי קו בניין בכביש מס' 5233 ל 15 מ'.
8. תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי סעיף ג'
סימן ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה

תיאור המיקום:
ישוב: ג'לג'וליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8895חלק5, 9-11, 182-3, 7-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית29/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1498. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2003
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2002
קבלת תכנית13/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801822/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601524/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601814/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200403129/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200501420/04/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401904/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200401402/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400226/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47301/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27818/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17121/07/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201219/06/2002