.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 7/ 1/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור
מגורים ג' ולאזור עם חזית מסחרית.
2.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח לבנייני ציבור.
3.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
4.קביעת מערכת דרכים משולבות ושבילים.
5.חלוקה למגרשים.
6.קביעת זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק21, 3, 7
7869חלק4-5, 71, 6, 8, 30, 33, 36
7873חלק15-231-2, 12-14, 24-25
7874חלק14-18, 32-33, 35-367, 31, 34
7875חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 303שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 225. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח16/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2006
קבלת תכנית05/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200900815/02/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200803309/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801715/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200800510/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81108/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32219/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24307/08/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200600924/04/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200501501/08/2005