.

תוכנית גז/ 157/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: גז/ 157/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי משני יחידות דיור ל-2 יחידה סיעודית.
2. שינוי מקו בנין במרתף מ-3 ו-5 ל-1מ'.
3. שינוי כיסוי קרקע מ-315 מ"ר ל-350 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב:
כרמי יוסף גוש 4213 מגרש 95.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4213כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2008
קבלת תכנית10/09/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800230/01/2008