.

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 2558

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 2558
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קידמי מ-5.0 מ' ל-4.57 מ' כמסומן
בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4616חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1998תאריך פרסום: 02/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. שנה עברית: התשנח .