.

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 3004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 3004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי נקודתי בקו בנין אחורי לבנין 106 יחידות דיור
6 / 106 מ - 3.00 מ' ל-1.64 מ', ושינוי נקודתי בקו
בנין קדמי לבנין 106 יחידות דיור 1 / 106 מ- 5.00
מ' ל-4.26 מ' כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם, גוש ישן 4615 מגרש 3004 (ת.ב.ע).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6850חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1998תאריך פרסום: 02/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1997תאריך פרסום: 05/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4554. שנה עברית: התשנז .