.

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 2696

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 2696
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4130חלק9999
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. שנה עברית: התשנט .