.

תוכנית שה/ מק/ 69/ 9/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ מק/ 69/ 9/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי לרחוב כביש מס' 21 מ-5.00 מ'
ל-3.74 מ', כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם, שכונה ז.
גוש ישן 4214 מגרש 3006 (ת.ב.ע).
גוש חדש 6854 חלקה 40 (ארעית) מגרש 3006.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6854חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. שנה עברית: התשנו .